Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy
     
— J.L. Wiśniewski
4013 be23 390
Reposted fromretaliate retaliate viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromcouples couples
Reposted fromcouples couples
7572 284b 390
Reposted fromstylte stylte viacouples couples
Reposted fromcouples couples
2427 f98f 390
Reposted fromstylte stylte viacouples couples
Play fullscreen
Chris Isaack - Wicked Game
Reposted fromcouples couples
6174 8a10 390
Reposted fromcouples couples
Reposted fromcouples couples
Chyba umieram z tęsknoty. Nie wiedziałam, że tak można. 
— 00.29
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Wyśnione miłości - Xavier Dolan, 2010
Reposted fromtimetolove timetolove viaunmadebeds unmadebeds
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
5771 06a4 390
Reposted fromdeviate deviate viaunmadebeds unmadebeds
4500 9413 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl